Adatvédelmi szabályzat

Tartalom:

1.Adatvédelmi nyilatkozat
1.1. Alapfogalmak
2. CÉGADATOK, KAPCSOLATTARTÁS
2.1. Az Optimum Hungária Kft. elérhetősége.
3. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI – MIT JELENTENEK?
4. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
5. MIÉRT GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? (ADATKEZELÉSI CÉLOK)
6. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI
7. AZ ADATEKEZELÉS JOGALAPJA
8. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
9. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSE
10. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
11. HOGAN VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
12. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA
13. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
14. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGOKBA
15. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
16. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MARKETING CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA
17. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI
18. KÜLSŐ WEBOLDALAK
19. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
20. HATÁLYOSSÁG

1. Adatvédelmi nyilatkozat
A jelen Adatvédelmi szabályzat vonatkozik az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket akár a weboldalunk, akár a mobilalkalmazásunk használatával Önre vonatkozóan gyűjtünk, amikor oldalainkat látogatja, vagy beregisztrál azokra.
Az OPTIMUM Hungária Kft. (1172 Budapest, Cinkotai út 28-30. cg. 01-09-716986), aki adatkezelőként tevékenykedik. Ennek megfelelően az Optimum Hungária Kft. – az alábbiakban a 7. pontban írt rendeletek betartásával – dönti el azt, hogy a rendelkezésünkre álló személyes adatok kezelése hogyan és milyen célokból történik, melynek szabályait tartalmazza ezen dokumentáció.
Az Optimum Hungária Kft. adatkezelőként tevékenykedik az érintettek személyes adatainak kezelése vonatkozásában, azt átlátható módon végzi, a kötelező adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeket teljesíti, különösen az érintettek jogainak gyakorlásával és a hivatkozott jogszabályok által megkövetelt információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatokat.
Az Optimum Hungária Kft. elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Optimum Hungária Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására, visszavonására. Természetesen az esetleges változásokról értesíti ügyfeleit.
Az Optimum Hungária Kft a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (“NAIH”) nyilvántartásában regisztrált adatkezelő, melynek nyilvántartási száma: NAIH-93799

Alapfogalmak
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
vezetéknév és utónév;
lakcím;
a vezetéknév.utónév@vállalkozás.com típusú e-mail-címek;
helymeghatározó adatok (pl. mobiltelefon helymeghatározási funkciója)*;
IP-cím;
süti (cookie)-azonosító; (erre külön jogszabály is vonatkozik)
a telefon hirdetési azonosítója;
rendszám.
Nem minősül személyes adatnak például:

cégjegyzékszám;
az info@vállalkozás.com típusú e-mail-címek;
anonimizált adatok.
2. CÉGADATOK, KAPCSOLATTARTÁS
2.1. Az Optimum Hungária Kft. elérhetősége
Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni szeretné a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött levélben forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Ezenkívül úgy is fordulhat hozzánk, hogy postán küld egy levelet az alábbiakban szereplő címre.
Optimum Hungária Kft adatvédelmi tisztviselő
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
E-mail: adatvedelem@optimum-hungaria.hu
Levelezési cím: Adatvédelmi tisztviselő, Optimum Hungária Kft., 1172 Budapest, Cinkotai út 28-30.

3. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI – MIT JELENTENEK?
A személyes adatok élő személyhez tartoznak, akit az adatokból egyértelműen azonosítani lehet. Alapfogalmaknál definiált adatok.

4. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
A weboldalunkon, a mobilalkalmazásunkon, e-mailen, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül és levélben gyűjtjük az Ön személyes adatait.
A Felhasználó az üzenetküldő, hibabejelentő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.
5. MIÉRT GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? (ADATKEZELÉSI CÉLOK)
a.) Az adatkezelés jogalapja: – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont. Az Ön ajánlatkéréseinek, megrendeléseinek, szerződéseinek teljesítése, feldolgozása érdekében, a weboldalaink használata érdekében a következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az ajánlatkérő, megrendelő neve, számla és levelezési vagy szállítási címe, telefonszáma, e-mail és IP-címe, vásárolt eszközök listája, a felhasználó feliratkozott-e a hírlevélre, belépéshez szükséges azonosítók, belépési időpontok.
b.) A tőlünk vásárolt szolgáltatások teljesítésére, a következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az ajánlatkérő, megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail és IP-címe, a vásárolt termékek sorozatszáma.
c.) Az Önnel folytatott értékesítési, szállítási ügyfélszolgálati kommunikációra, hibabejelentés érdekében. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az ajánlatkérő, megrendelő neve, szállítási-, számlázási-, levelezési címe, telefonszáma, e-mail és IP-címe, hiba leírása.
d.) Nyitott rendelésekre, lejárt fizetési feltételekre vonatkozó figyelmeztetések küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail és IP-címe, számla teljes összege.
f.) Önnek szóló szakmai, információs, vagy termékajánló hírlevelek küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség, az Ön keresési, látogatási előzményeire vonatkozó adatok.
g.) Az Ön igényeire szabott ajánlatok küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség, az Ön keresési előzményeire vonatkozó adatok, illetve előző vásárlási adatok
h.) Ügyfél-elégedettségi felmérések lefolytatása érdekében Önnel folytatott kommunikációra – ez a minőségjavítást, a szolgáltatásfejlesztést, a weboldal teljesítményének fejlesztését, a hirdetési kampányok sikerességének mérését és a szolgáltatások személyre szabását szolgálja. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség, illetve vásárlási előzmények adatai.
i.) A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezéseinek betartására. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: számlázással kapcsolatos személyes adatok.

6. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI
Megrendelés, szállítás: Az ügyfél és Társaságunk között a szerződéskötés, megrendelés teljesítése nem lehetséges. Az adatok megadása alapfeltétele a szerződés létrejöttének.
Hibabejelentés, telefonos segítségkérés: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tudja érdemben feldolgozni az ügyfél bejelentéseit.
7. AZ ADATEKEZELÉS JOGALAPJA
A jelen Adatvédelmi szabályzat alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
8. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
A jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük Ön személyes adatait.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. paragrafusa szerint számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő nyolc év.
Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

9. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSE
Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk Önnek egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk Öntől.
A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
A megismert adatokat az adatkezelő az adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át.

10. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között – :
a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
1) a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
2) Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja
3) Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen;
4) adatai kezelése jogellenesen történt;
Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
1) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
2) az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
3) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
4) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;
f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
g) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők(21. cikk (2)-(3));
h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).
Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.
Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

11. HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az Optimum Hungária Kft. eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.
Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.
Ennek megfelelően egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmazunk az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

12. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA
Tevékenységünk során az Optimum Hungária Kft. igénybe veheti különböző adatkezelők és külső szolgáltatók szolgáltatásait, hogy az Optimum Hungária Kft. nevében és az ő utasításai szerint konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák az Ön személyes adatait.
Az adatkezelők a személyes adatokat legfeljebb annyi ideig kezelhetik, amíg a velük kötött adatkezelési szerződés érvényes és hatályos, vagy amíg az adatmegőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az Ön adatait meg kell őrizniük.
Az Ön személyes adatait a következő csoportokba tartozó külső felek (címzettek) tudomására hozhatjuk az alábbiakban ismertetett célokból:

külső szolgáltatók, akiknek a szolgáltatásait használjuk, hogy termékeinkről információt (pl. nyomtatott katalógusok, elektronikus hírlevelek) eljuttassuk Önökhöz
olyan szolgáltatók, akik termékeinket eljuttatják a megrendelőkhöz (pl. szállítmányozással foglalkozó szolgáltatók)
termékeink szállítmányozási, vagy működésbeli biztosításával foglalkozó szolgáltatók
ügyfeleink különféle finanszírozási igényeinek kiszolgálását végző szolgáltatók
hitelkártya-társaságok és fizetési szolgáltatók a weboldalunkon, illetve az alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezett fizetési tranzakciói feldolgozása érdekében;
a megbízásunkból az érintettek körében felméréseket végző külső felek;
egyéb külső felek, akikkel adatfeldolgozás érdekében működünk együtt;
külső felek, úgymint ügyvédi irodák, bíróságok, egyéb testületek vagy szolgáltatók az Önnel kötött szerződések érvényesítése vagy alkalmazása érdekében;
kormányzati hatóságok és bűnüldöző szervek (például a rendőrség és felügyeleti hatóságok), ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.
weboldalaink üzemeltetésében résztvevő szerződéses partnerek
13. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

14. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGOKBA
Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

15. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
Az Optimum Hungária Kft. weboldalain ún. „sütiket” (ideiglenes markerek) használhat, amelyek lehetővé teszik az ezekre való gyorsabb belépést. A „sütik” alatt egy olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív, és amely a gyorsabb azonosítás érdekében a web oldalról az Ügyfél számítógépére kerül. Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a saját böngésző beállításait, ez a kikapcsolás azonban lassíthatja vagy megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést, egyes funkciók használatát.
Célunk biztosítani, hogy weboldalunkon a látogatók megtalálják, amit keresnek, és a leginkább releváns marketingkommunikációt nyújtsuk nekik. A cél elérése érdekében eltárolhatjuk és felhasználhatjuk az Ön adatait, és használati profilokat alakíthatunk ki a weboldalunk és szolgáltatásaink minőségének javítása, a szolgáltatás fejlesztése, a weboldal teljesítményének fejlesztése, a hirdetési kampányok sikerességének mérése és a szolgáltatások személyre szabása céljából. A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk, melyek az érintettek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé az azonosító személyes adatainak megszerzését.
A sütit a felhasználó törölni tudja saját számítógépéről. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

16. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MARKETING CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA
Hírleveleket küldünk aktuális akciókról és különleges ajánlatokról, ha a szolgáltatásokra feliratkozva ilyen tájékoztatást kért tőlünk, vagy megadta nekünk az adatait. Elektronikus úton csak akkor keressük meg Önt marketing célokból, ha a megfelelő jelölőnégyzetet bejelölve egyértelműen jelezte a hozzájárulását az adatbeviteli űrlapon, amelyen az elérhetőségét megadta.

17. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI
Ha a jelen Adatvédelmi szabályzatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a http://emco-world.hu/ oldalunkon.

18. KÜLSŐ WEBOLDALAK
Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében az Optimum Hungária Kft. által üzemeltetett weboldalak más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek lehetnek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. Ezen oldalak fölött nem rendelkezünk így az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállalunk felelősséget.

19. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
Az Optimum Hungária Kft. nem vállal felelősséget azért, ahogyan szabályzatban meghatározott külső, azaz harmadik fél a saját céljaira felhasználja az Ön személyes adatait. Ilyen esetben a külső fél tekintendő adatkezelőnek.

20. HATÁLYOSSÁG
Ez az Adatvédelmi szabályzat 2023. 12. 19-től hatályos.